Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA

PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

p.w. Wszystkich Świętych w Otorowie

 

Cmentarz jest miejscem świętym przeznaczonym do chowania zmarłych.

Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

 

 1. Właścicielem cmentarza jest parafia p.w. Wszystkich Świętych w Otorowie. Zarządcą cmentarza jest Proboszcz Parafii.

 

 1. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

 

 1. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy:

– ustalanie miejsca pochówku,

– pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat

przewidzianych Regulaminem,

– wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.

 

 1. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym.

 

 1. Każdy grób musi posiadać swojego opiekuna, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu ustalonych opłat może stać się dysponentem grobu.
  Wszelkie sprawy dotyczące danego grobu załatwia wyłącznie osoba, która jest opiekunem grobu. Opiekun grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. ( dotyczy to także miejsc rezerwowanych ).

 

 1. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.

 

 1. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym przez złożenie oświadczenia osoby opiekującej się danym grobem i uiszczania stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat.

 

 1. Przy zgłaszaniu pochówku rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z proboszczem wybór firmy pogrzebowej.

 

 1. Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego.

 

 1. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt. ( projekt zawiera ogólny wygląd, wymiary zewnętrzne oraz napisy, które powinny odzwierciedlać prawdy chrześcijańskiej wiary i nawiązywać do Pisma Świętego ).

 

 1. Postawienie nagrobka lub grobu murowanego może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu przez Ks. Proboszcza.

 

 1. Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą.

 

 1. Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby opiekującej się danym miejscem pochówku.

 

 1. Na wszelkie prace na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania stałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia ustalonych przez Zarządcę cmentarza.

Wszelkie prace remontowo-budowlane należy wykonywać w dni powszednie

od godz. 8.00 do 16.00. ( nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne

oraz od 29 października do 4 listopada )

Pozostałości po remoncie lub rozbiórce starego pomnika należy wywieźć

z cmentarza we własnym zakresie.

Zmiana lub uszkodzenie grobów sąsiednich w wyniku prac prowadzonych

przy grobie, wymaga podjęcia działań przywracających im stan poprzedni.
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

 

 1. Parafia ma prawo pobierania opłat od firm pogrzebowych wykonujących swoją działalność na terenie cmentarza za korzystanie z narzędzi, sprzętów lub urządzeń należących do parafii.

 

 1. Nie zezwala się, bez zgody Zarządcy cmentarza, na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

 

 1. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.

 

 1. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów znajdujących się na terenie Cmentarza oraz montowania ławek i układanie chodników wokół grobów.

( wymagana zgoda Zarządcy ).

 

 1. Niedozwolone jest  na terenie cmentarza:

–  wjazd pojazdami jednośladowymi,

–  pozostawianie dzieci do lat siedmiu bez opieki dorosłych,

–  przebywanie osób w stanie nietrzeźwym oraz spożywanie napojów alkoholowych,

–  palenie papierosów,

–  niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,

–  wprowadzanie zwierząt,

–  wypalanie śmieci.

 

 1. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

 

 1. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.

 

 1. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej oraz Kodeksu Cywilnego.

 

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ ZMARŁYM DAĆ PANIE…

Adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie

ul. Szamotulska 8
64-551 Otorowo

Kontakt

Proboszcz
ks. Wojciech Kryza
tel. 61 291 70 48, kom. 600-945-285
e-mail: otorowo@archpoznan.pl

Wikariusz
ks. Piotr Bednarski

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Duszniki
60 9072 0002 2014 0400 6572 0001