Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

Katechizm Kościoła Katolickiego

Sakrament chrztu św. w naszej parafii udzielany jest w I sobotę miesiąca na Mszy Św. o godz. 18.00 i w III niedzielę na Mszy Św. o godz. 11.30.
w wyjątkowych przypadkach sakrament chrztu
może być udzielony w innym terminie

Najpóźniej miesiąc przed planowaną datą chrztu rodzice zgłaszają się do biura parafialnego.
Sakramentu chrztu św. udziela się w parafii zamieszkania rodziców dziecka.
Jeśli chrzest odbywa się poza parafią zamieszkania rodziców dziecka należy dostarczyć pisemną zgodę od swojego proboszcza.

Słowo do rodziców
Istotnym obowiązkiem rodziców jest przygotowanie się do świadomego udziału w sakramencie chrztu św. swojego dziecka. Dotyczy to zarówno przygotowania liturgicznego (udział w katechezie) jak i duchowego (m.in. przystąpienie do sakramentu Spowiedzi Św.).
Rodzice w czasie udzielania sakramentu Chrztu Św. publicznie proszą o chrzest dla dziecka; kreślą znak krzyża na czole dziecka; wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary; niosą dziecko do chrzcielnicy (matka); otrzymują specjalne błogosławieństwo.
Po udzieleniu chrztu rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, nauczyć je modlitwy, posyłać je na katechizację i przygotować do uczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • dane personalne rodziców (imię i nazwisko, nazwisko rodowe matki, wiek, zawód, wyznanie, adres zamieszkania – dziecko powinno być ochrzczone w parafii zamieszkania rodziców)
 • świadectwo zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego rodziców (jeśli odbył się poza naszą parafią) lub w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego zaświadczenie z USC o zawarciu kontraktu cywilnego
 • dane personalne rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, zawód, wyznanie, stan cywilny, adres zamieszkania) – w przypadku rodzica chrzestnego spoza naszej parafii należy przedstawić zaświadczenie z parafii zamieszkania o możliwości pełnienia godności matki lub ojca chrzestnego ( przyjęli sakrament bierzmowania, są katolikami żyjącymi zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego – regularnie przystępują do sakramentów św.)

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?
Przed zgłoszeniem Chrztu Św. w biurze parafialnym należy wybrać matkę i ojca chrzestnego, którzy mają wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Również chrzestni składają podczas liturgii wyznanie wiary i dlatego do tego zaszczytnego zadania nie można wybierać osób. które nie mogą uczynić tego szczerze.

Zgodnie z Prawem Kanonicznym rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

 • jest wyznaczona przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
 • jest wierząca, spełnia praktyki religijne i zna prawdy wiary
 • ukończyła 16 lat
 • przyjęła sakrament chrztu, bierzmowania i Eucharystii, prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić
 • jest wolna od jakichkolwiek kar kanonicznych
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby:

 • niewierzące
 • niepraktykujące
 • prowadzące gorszący tryb życia
 • bez przyjętego sakramentu bierzmowania
 • żyjące w związku niesakramentalnym (na kontrakcie cywilnym lub bez ślubu kościelnego)
 • objęte obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej

Przygotowanie do chrztu

Katecheza dla rodziców i chrzestnych odbywa się raz w miesiącu w Domu Rekolekcyjnym w Otorowie.

Msza Św. w czwartek poprzedzający dzień chrztu.

Po Mszy Św. instrukcja liturgiczna przed chrztem.

Duchowe przygotowanie to spowiedź święta rodziców i chrzestnych ( oczywiście nie mogą skorzystać z Sakramentu Pojednania osoby żyjące w związku nie sakramentalnym – na kontrakcie cywilnym lub bez ślubu kościelnego )

Ceremonia Chrztu Świętego
Należy przybyć do kościoła przynajmniej 5 min. przed rozpoczęciem Mszy św.
Dla rodziców i chrzestnych przygotowane są miejsca w pierwszych ławkach.
Na Mszę Św., podczas której udzielany jest Sakrament Chrztu należy przynieść białą szatę i świecę chrzcielną (zwyczajowo Ojciec Chrzestny przygotowuje dla dziecka świecę chrzcielną, a Matka Chrzestna symboliczną białą szatę).
Fotografować i filmować w kościele w czasie chrztu mogą jedynie osoby, które ukończyły Kurs Liturgiczny organizowany przez Komisję Liturgiczną Archidiecezji Poznańskiej i mają zgodę proboszcza (należy zgłosić w zakrystii zamiar wykonywania zdjęć i filmowania).
Po Mszy Św. rodzice i chrzestni odbierają pamiątkę Chrztu Św. dziecka (warto pamiętać w jakiej parafii i którego dnia odbył się Sakrament Chrztu Św. – będzie to potrzebne przy okazji przyjmowania następnych sakramentów).
Pamiętajmy, że najwspanialszym darem dla dziecka jest dar modlitwy i przyjęcie Komunii św. w intencji nowo ochrzczonego dziecka przez najbliższą rodzinę!

Adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie

ul. Szamotulska 8
64-551 Otorowo

Kontakt

Proboszcz
ks. Wojciech Kryza
tel. 61 291 70 48, kom. 600-945-285
e-mail: otorowo@archpoznan.pl

Wikariusz
ks. Piotr Bednarski

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Duszniki
60 9072 0002 2014 0400 6572 0001